മായരുത്, മുഖങ്ങളിലെ പ്രകാശം 25-05-2015

അല്ലാതെ പറ്റില്ല 8
പ്രതികരണങ്ങള്‍ www.mathrubhumi.com-ല്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക

കേരളം റബ്ബറളമായെന്ന പഴയ ആക്ഷേപത്തിനിപ്പോള് പ്രസക്തിയില്ല. നാടിന്റെ പച്ചപ്പിന് ഇന്ന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് റബ്ബറാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവളര്ച്ചയെ ഈ നാണ്യവിള ഒട്ടൊന്നുമല്ല സഹായിച്ചത്.
എന്നാല്, കര്ഷകന്റെ മുഖത്ത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശം മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അങ്ങാടികളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. കടകള്ക്കു താഴുവീഴുന്നു, ചന്തകളുടെ ആരവം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കവലകളിലെ അന്തിക്കൂട്ടങ്ങള് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

കെട്ടിക്കിടക്കരുത്, റബ്ബര്

സങ്കീര്ണതയൊഴിഞ്ഞതും പണം കര്ഷകര്ക്കു നേരിട്ടു നല്കുന്നതുമായ സംഭരണരീതി സ്വീകരിക്കണം. സംഭരിക്കുന്ന റബ്ബര് വിപണിവിലയ്ക്ക് ഉടന് വിറ്റഴിക്കണം. തത്കാലം നഷ്ടം സഹിച്ചും കയറ്റുമതിചെയ്യണം. ആഗോളവിപണിയില് ഇന്ത്യന് റബ്ബറിന്റെ സാന്നിധ്യം തുടര്‍ന്നാലേ വിപണി നമുക്ക് പൂര്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊഴിവാക്കാനാവൂ. സംഭരിക്കുന്ന റബ്ബറില് നല്ലൊരു പങ്കുപയോഗിച്ച് റോഡുകള് റബ്ബറൈസ് ചെയ്യാം.


വൈകരുത്, ദേശീയ റബ്ബര്‌നയം

റബ്ബര്‌മേഖലയുടെ സ്ഥായിയായ വളര്ച്ചയുറപ്പാക്കാന് ഒരു ദേശീയനയം വേണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര് അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിന് കമ്മിറ്റിയെയും നിയോഗിച്ചു. റബ്ബര് ഉത്പാദനം, ഉപഭോഗം, വ്യവസായം, ഇറക്കുമതി എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഹ്രസ്വകാല, ദീര്ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില് സമീപിക്കുന്നതാവണം നയം.

തായ്‌ലന്ഡിന്റെ മാതൃക

ആഗോളവിപണിയിലെ റബ്ബര്വിലയിടിവ് ഇന്ത്യക്കുമാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെത്തന്നെ മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളും കഷ്ടത്തിലാണ്. അവിടങ്ങളില് ആശ്വാസനടപടികള് നടക്കുന്നുമുണ്ട്. തായ്‌ലന്ഡ് സര്ക്കാര് ചെയ്യുന്നതു നോക്കാം:
1. ഉത്പാദനം കുറച്ച് വിലയുയര്ത്താന് ശ്രമം.
2. പ്രായംമൂലം ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞ മരങ്ങള്‍ വെട്ടിനീക്കി റീപ്ലാന്റിങ് പ്രോത്സാഹനം.
3. റബ്ബര് വെട്ടിനീക്കുന്ന സ്ഥലത്തില് ഒരുപങ്ക് എണ്ണപ്പനക്കൃഷിക്കായി മാറ്റാന് പ്രേരണ.
4. 2014 നവംബറിനുശേഷം 1.5 ലക്ഷം ടണ് റബ്ബര് വിപണിവിലയെക്കാള് വിലയ്ക്ക് സംഭരിച്ചു, വില നേരിട്ട് കര്ഷകര്ക്ക്.
5. കര്ഷകര്ക്ക് സബ്‌സിഡിയും നേരിട്ട് നല്കുന്നു.
6. കാര്ഷികവായ്പ.
7. ടയര് കയറ്റുമതി നടത്തുന്നവരില്‌നിന്ന് സെസ് പിരിക്കാന് നീക്കം.

യാഥാര്ഥ്യമാകുമോ ഏഷ്യന് റബ്ബര് കൗണ്‌സില്?

റബ്ബര്വില താങ്ങിനിര്ത്താന് മേഖലാടിസ്ഥാനത്തില് വാണിജ്യശൃംഖല രൂപപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് തായ്‌ലന്ഡും മലേഷ്യയും ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയും വിയറ്റ്‌നാമും. മേഖലയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങള് റബ്ബര്വില നിര്ണയിക്കുന്ന രീതി ഫലപ്രദമായി തടയാനാണ് ഏഷ്യന് റബ്ബര് കൗണ്‌സില് എന്ന കൂട്ടായ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലാവോസ്, കംബോഡിയ, മ്യാന്മര് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനോടാഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കുറ്റപ്പെടുത്തല് ശരിയോ?

കുറ്റപ്പെടുത്തല് കൂടുമ്പോള് വ്യവസായികളുടെ ഭാഗം കാണാതെപോകുന്നുണ്ടോ? യഥാര്ഥത്തില് ഇത്രയും ആക്ഷേപം അവര് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ‘മെയ്ക്ക് ഇന് ഇന്ത്യ’ എന്ന് മോദി പറയുന്നു. വ്യവസായം വളരണമെങ്കില് ലാഭം വേണ്ടേ? ലാഭം കിട്ടുന്ന മാര്ഗം വ്യവസായികള് സ്വീകരിച്ചാല് എന്താണു തെറ്റ്? അസംസ്‌കൃതവസ്തുവായ റബ്ബറിന് താങ്ങാനാവാത്ത വിലവന്നാല് വ്യവസായങ്ങള് പ്രതിസന്ധിയിലാവില്ലേ? അനേകായിരം തൊഴിലാളികളെയുള്‌പ്പെടെ അതു ബാധിക്കില്ലേ? ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ചോദ്യങ്ങള്.
രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാള് റബ്ബര് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നിരിക്കെ, പുറത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞവിലയില് അതു കിട്ടുന്നതുതന്നെയാണ് രാജ്യത്തിനു നല്ലത്. അത് ന്യായമായ വാദവുമാണ്. എന്നാല്, നമ്മുടെ കര്ഷകരുടെ പ്രശ്‌നം കാണാതിരിക്കാനാവുമോ? അതുമില്ല. ഇതിനു രണ്ടിനുമിടയിലെ ഒരു പരിഹാരമാണു കണ്ടെത്തേണ്ടത്.

നമുക്കുമുണ്ട് പരിഹാരങ്ങള്

റബ്ബര്‌മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളില് നല്ലൊരുപങ്ക് നേരിട്ടു പരിഹരിക്കാനാവാത്തതാണ്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനമോ ക്രൂഡോയില് വിലക്കുറവോ കേരളത്തിനു പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളല്ല.
എന്നാല്, കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ക്കാറുകളും റബ്ബര് ബോര്ഡും ആര്.പി.എസ്സുകളും കര്ഷകസംഘടനകളും കര്ഷകരും കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളുമൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊന്നു മനസ്സുവെച്ചാല് നമുക്കും നമ്മുടേതായ പരിഹാരങ്ങള് കണ്ടെത്താം.
ഉത്പാദനച്ചെലവു കുറയ്ക്കല്, ഇടവിളക്കൃഷി പ്രോത്സാഹനം, കൂടുതല് ഉത്പന്നനിര്മാണ യൂണിറ്റുകള്, റബ്ബറിന്റെ ഗുണനിലവാരവര്ധന എന്നിവയൊക്കെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാര്ഗങ്ങളാക്കാം.

അധ്വാനം മൂലധനമാക്കണം

റബ്ബറിന് വിലകൂടിയപ്പോള് കര്ഷകര് അധ്വാനത്തില്‌നിന്നു വിട്ടുനിന്നത് പിന്നീട് പ്രശ്‌നമായിട്ടുണ്ട്. 200 മരം വെട്ടുന്നതിന് 400 രൂപമുതല് 500 രൂപവരെ കൂലികൊടുക്കണം. കര്ഷകര് തനിയെ വെട്ടിയാല് ഈ തുക വരുമാനമായി മാറും. മറ്റു കൂലിച്ചെലവുകളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെതന്നെ.
ഈ നിര്‌ദേശം റബ്ബര്വെട്ട് തൊഴിലാളിയെവരെ ബാധിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യമുയരാം. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില് കൂലിയില് കുറവുവരുത്താന് തൊഴിലാളികള് തയ്യാറായാലും മതി.റബ്ബറിനെന്താ ഇടവിളയോട്
അപ്രിയം?
റബ്ബര്‌ത്തോട്ടത്തില് മറ്റൊന്നും പാടില്ലെന്ന് റബ്ബര്‍ ബോര്ഡ് നിര്ബന്ധംപിടിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? പറ്റിയ ഇടവിളകള് കണ്ടെത്താന് റബ്ബര് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടും കാര്ഷികസര്വകലാശാലയും മറ്റു കാര്ഷികഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളും ഊര്ജിതമായ ശ്രമം നടത്തട്ടെ. കൊക്കോ ഫലപ്രദമായ ഇടവിളയാണ്. ഇപ്പോള് കൊക്കോ കിലോയ്ക്ക് 185 രൂപ വിലയുമുണ്ട്. റബ്ബര്‌ത്തോട്ടത്തില് തേനീച്ചവളര്ത്തലും നല്ലൊരു ആദായമാര്ഗമാക്കാം. മറ്റു വൃക്ഷവിളകളും പരിഗണിക്കാം.

ഗുണം കൂടട്ടെ, പണവും കൂടും

എത്ര കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും നാം പഠിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഉത്പന്നഗുണനിലവാരവര്ധന. വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന റബ്ബറിന് ഗുണനിലവാരം കൂടുതലാണെന്നു വ്യവസായികള് പറയുന്നു. ‘പ്രോസസിങ്ങി’ലെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്‌നം. കേരളത്തില് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബര് മുഴുവന് ആര്.എസ്.എസ്. നാലാംഗ്രേഡാക്കാന് നമുക്കാവണം. ഇതിന് കര്ഷകരും തൊഴിലാളികളും ശ്രദ്ധചെലുത്തണം. ഇവര്ക്കാവശ്യമായ പരിശീലനം പകരാന് റബ്ബര്‌ബോര്ഡിനും റബ്ബര് ഉത്പാദകസമിതികള്ക്കും കഴിയണം.

പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വേണം

കൃഷിയിലും വിളവെടുപ്പിലും വ്യവസായത്തിലും ലാഭംതരുന്ന പുതുരീതികളുണ്ടാവണം. റബ്ബര് ബോര്ഡിലെത്തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞ എല്.തങ്കമ്മ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ‘ചരിഞ്ഞ പാനലില് മേല്‍പ്പോട്ടുവെട്ടല്’വിദ്യ 47% കൂടുതല് ഉത്പാദനം തരുന്നെന്നും റബ്ബറിന്റെ പട്ടമരപ്പ് തടയുന്നെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല്, ഈ വിദ്യ കര്ഷകര്ക്കു ലഭ്യമാക്കാന് റബ്ബര് ബോര്ഡ് ഒന്നുംചെയ്യുന്നില്ല.

‘മെയ്ക്ക് ഇന് കേരള’

റബ്ബറിന്റെ ലഭ്യത ഇത്രയേറെയുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തില് റബ്ബറധിഷ്ഠിത വ്യവസായസംരംഭങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടത്ര വേരോട്ടമില്ല. മൂല്യവര്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി റബ്ബറിനെ മാറ്റാന് കഴിയുന്ന സംരംഭങ്ങളുണ്ടാവണം. ഇത് കര്ഷകകൂട്ടായ്മയിലും സഹകരണസംഘങ്ങള്ക്കു കീഴിലും പൊതുമേഖലയിലുമാവാം. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പ്രത്യേക താത്പര്യത്തോടെ സര്ക്കാര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ. മുങ്ങിക്കപ്പല്മുതല് റോക്കറ്റുവരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളില് റബ്ബറിന്റെ ആവശ്യകത ഏറെയാണ്. ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവര്ത്തിക്കാന് കേരളത്തിനാകണം.

ഇന്ഷുറന്‌സ് പദ്ധതി

റബ്ബറിന്റെ വിലസ്ഥിരതാഫണ്ട് കര്ഷകന് ഗുണംചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തില് ആ തുക ഇന്ഷുറന്‌സ് പദ്ധതികളില് നിക്ഷേപിച്ച് ഉത്പാദന, വില വ്യതിയാനങ്ങള്മൂലം കര്ഷകര്ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഇന്ഷുറന്‌സ് കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ധനമന്ത്രാലയത്തിനു സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വേഗത്തില് തീര്പ്പുണ്ടാകുകയും പദ്ധതി ഉടന് നടപ്പില്വരികയും വേണം.

കയറ്റുമതി കൂടണം

ഉത്പാദനം കൂടണം, അതിനനുസരിച്ച് റബ്ബര് കയറ്റുമതിക്ക് പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കണം. ഇതിന് ആകര്ഷകമായ കയറ്റുമതി സബ്‌സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കണം.

തടി വില്ക്കാന് നിയന്ത്രണം വേണ്ട

റബ്ബര്ത്തടിവില്പനയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണം ന്യായീകരണമില്ലാത്തതാണ്. രാജ്യത്തെവിടെയും റബ്ബര്ത്തടിവില്പ്പന നടത്തി ന്യായവിലനേടാന് കര്ഷകര്ക്ക് അവകാശം ലഭിക്കണം. ഇതിനായി നിലവിലെ ചട്ടങ്ങള് ഭേദഗതിചെയ്യണം.

നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം

കര്ഷകര് കഴുത്തിലിട്ട കയര് ഊരിമാറ്റട്ടെ. അടഞ്ഞുപോയ കടകള് തുറക്കട്ടെ. ചന്തകളില് ആരവങ്ങള് മടങ്ങിവരട്ടെ. അന്തിക്കൂട്ടങ്ങളില് വെടിവട്ടമുണരട്ടെ. നല്ല മീനും നല്ല വാഹനങ്ങളും എല്ലാവര്ക്കും പ്രാപ്യമാകട്ടെ. മുഖങ്ങളില് നിരാശയുടെ ഇരുളിമ മാറി പ്രത്യാശയുടെ പുതുവെളിച്ചം പടരട്ടെ.


വേണം, ആര്.പി.എസ്സുകളുടെ ഫെഡറേഷന്

സര്ക്കാര് റബ്ബര് സംഭരിക്കാന് തയ്യാറായാല് കര്ഷകരില്‌നിന്ന് റബ്ബറെടുത്ത് സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കാന് തയ്യാറാണെന്ന് റബ്ബറുത്പാദകസംഘങ്ങളുടെ ദേശീയ ഫെഡറേഷന് ജനറല് സെക്രട്ടറി ബാബു ജോസഫ് പറയുന്നു. കര്ഷകര്ക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കാന് ലാഭമെടുക്കാതെതന്നെ ഇതുചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നിലവില് രണ്ടായിരത്തോളം റബ്ബറുത്പാദകസംഘങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും 300 എണ്ണം മാത്രമേ കാര്യമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആര്.പി.എസ്സുകള് ചേര്ന്ന് രൂപംകൊടുത്ത 14 റബ്ബര് ബോര്ഡ് കമ്പനികള് ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ‘ആനന്ദ്’ മാതൃകയില് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം. റബ്ബര് സൊസൈറ്റികള് ഇന്നും ഫെഡറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോക്കനട്ട് ബോര്ഡിന്റെ മാതൃക ഇക്കാര്യത്തില് അനുകരണീയമാണ്. കോക്കനട്ട് സൊസൈറ്റികള് ചേര്ന്ന് ഫെഡറേഷനുകളും ഫെഡറേഷനുകള് ചേര്ന്ന് കമ്പനികളുമാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്, ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആര്.പി.എസ്സുകളില് ചിലതുമാത്രം നല്ലരീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
ആര്.പി.എസ്സുകളുെട പ്രധാന പ്രശ്‌നം കര്ഷകരില്‌നിന്ന് റബ്ബര് സംഭരിക്കണമെന്നു നിര്ബന്ധമില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കര്ഷകര്ക്ക് ഷീറ്റു നല്കാന് താത്പര്യവുമില്ല. ഇപ്പോള് മാര്ക്കറ്റിലെ പത്തുശതമാനം റബ്ബര് മാത്രമേ ആര്‍.പി.എസ്സുകള് സംഭരിക്കുന്നുള്ളൂ.
ആര്.പി.എസ്സുകളും വെയര് ഹൗസിങ് കോര്‍പ്പറേഷനുംവഴി സര്ക്കാറിന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് റബ്ബര് ബോര്ഡ് മുന് ചെയര്മാന് പി.സി.സിറിയക് പറയുന്നു. സംഭരണത്തിന് നിശ്ചിത തുക സര്ക്കാര് വെയര്ഹൗസിങ് കോര്‍പ്പറേഷന് കൈമാറുക. കര്ഷകരില്‌നിന്ന് ആര്.പി.എസ്സുകള്വഴി റബ്ബറെടുത്ത് കോര്പ്പറേഷനു നല്കാം. ഷീറ്റിന്റെ നിലവാരം പരിശോധിക്കാന് റബ്ബര് ബോര്ഡിന്റെ ഗ്രേഡറെ ചുമതലപ്പെടുത്താം. ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന റബ്ബര് ഇറക്കുമതിവിലയ്ക്ക് ടയര്വ്യവസായികള്ക്കു നല്കിയാല് സര്ക്കാറിന് വലിയ നഷ്ടംകൂടാതെ റബ്ബര് സംഭരണം നടപ്പാക്കാം. റബ്ബര് റീപ്‌ളാന്റിങ്ങിനുംമറ്റും കര്ഷകരെ ബോധവത്കരിക്കാന് ആര്.പി. എസ്സുകള് മുന്‌കൈയെടുക്കണമെന്നും പി.സി.സിറിയക് പറയുന്നു.

അവര് പറയുന്നുപയസ് സ്‌കറിയ പൊട്ടംകുളം
(റബ്ബര് ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് മുന് പ്രസിഡന്റ്)
1. കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്ക്കാറുകള് വിള ഇന്ഷുറന്‌സ് ഏര്‌പ്പെടുത്തണം.
2. സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിനെ ഉള്‌പ്പെടുത്തി 1947ലെ റബ്ബര് ആക്ട് പരിഷ്‌കരിക്കണം. സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന് സെസ് ഏര്‌പ്പെടുത്തണം.
3.റബ്ബറിന്റെ അവധിവ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കണം.
ബാബു ജോസഫ്
(റബ്ബറുത്പാദകസംഘങ്ങളുടെ
ദേശീയഫെഡറേഷന് ജനറല് സെക്രട്ടറി)
1. 150 രൂപയ്ക്ക് റബ്ബര് സംഭരിക്കണം. ഇത് ഇറക്കുമതിവിലയ്ക്ക് ഓപ്പണ് മാര്ക്കറ്റില് വിറ്റാല് വിപണി ഉണരും. ഇപ്പോഴത്തെ വില കണക്കാക്കിയാല് സര്ക്കാറിന് വലിയ നഷ്ടം വരില്ല.
2. പ്‌ളാന്റിങ് സബ്‌സിഡി 25,000 രൂപയ്ക്കുപകരം ഒരുലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തണം. ഇത് കൂടുതല് റീപ്‌ളാന്റിങ്ങിന് അവസരമൊരുക്കും.
പി.സി.സിറിയക്
(റബ്ബര് ബോര്ഡ് മുന് ചെയര്മാന്)
1. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും പരുത്തി സംഭരിക്കുന്നതുപോലെ താങ്ങുവില നിശ്ചയിച്ച് റബ്ബര് സംഭരിക്കണം.
2. റീപ്‌ളാന്റിങ് ഊര്ജിതമാക്കാന് കൂടുതല് സബ്‌സിഡി.
3. റബ്ബറുത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് ഉയര്ന്ന തീരുവ.
4. റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡുകളുടെ നിര്മാണം വ്യാപകമാക്കണം.
5. ഒരു ഉത്പന്നത്തിന്റെ അമിതമായ ഇറക്കുമതിമൂലം വന് വിളനഷ്ടം നേരിടുകയോ കര്ഷകര്ക്കു ജീവനാശമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താല് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാന് അന്താരാഷ്ട്രകരാറുകളില് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് നടപടിയെടുക്കണം.

(അവസാനിച്ചു)

3 comments so far

 1. കേരളഫാര്‍മര്‍ on

  കെട്ടിക്കിടക്കരുത്, റബ്ബര്‍
  ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ പക്കല്‍ ഉയര്‍ന്നതും താണതുമായ ശേഖരം നിജപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്കും ഒരേ ഗ്രേഡിന് ഒരേ വില എന്നതാവണം നയം. അതിന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെക്നിക്കല്‍ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കണം. ഉത്പാദനം കൂടുമ്പോള്‍ ടാപ്പ് ചെയ്യാത്ത തോട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കണം. ഉത്പാദനം കുറയുമ്പോള്‍ ഗവേഷണവിഭാഗം കര്‍ഷകരുടെ തോട്ടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കണം. അസംസ്കൃത റബ്ബര്‍മുതല്‍ നിര്‍മ്മിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വരെ നികുതി ചുമത്തുന്നതൊഴിവാക്കി നിര്‍മ്മിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. അതിര്‍ത്തികളിലൂടെ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയും നികുതി വെട്ടിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അത് പ്രയോജനപ്പെടും.
  വൈകരുത്, ദേശീയ റബ്ബര്‌നയം
  റബ്ബറെന്നത് വില ഉയരുമ്പോള്‍ ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതും വില ഇടിയുമ്പോള്‍ ഉത്പാദനം കുറയുന്നതും ആണ്. ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുവാന്‍ വിലസ്ഥിരത അനിവാര്യമാണ്. സുതാര്യമായ ഗ്രേഡിംഗും, വിലയും, വിപണിയും അനിവാര്യം.
  തായ്‌ലന്ഡിന്റെ മാതൃക
  വില ഉയര്‍ന്ന് നിന്നപ്പോള്‍ ക്രമാതീതമായി സംഭരിച്ചതിന്റെ പരിണിതഫലമാണ് ദീര്‍ഘകാല വിലയിടിവ്. ആഗോള ഉപഭോഗത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉത്പാദനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ തായ്ലന്റിന് കഴിയണം. നാല്പത് ലക്ഷം ടണിന് മുകളില്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തായ്ലന്റിന് ആഗോളവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുണ്ട്.
  യാഥാര്ഥ്യമാകുമോ ഏഷ്യന് റബ്ബര് കൗണ്‌സില്?
  ഇതിലെന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥാനമില്ല?
  കുറ്റപ്പെടുത്തല് ശരിയോ?
  നിര്‍മ്മാതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനുമാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അസംസ്കൃത റബ്ബര്‍ വില ഉയരുമ്പോള്‍ ടയര്‍വിലയും കൂട്ടി ലാഭത്തിനായി റബ്ബര്‍ വിലയിടിക്കവാന്‍ അനുവഡിക്കരുത്. നിര്‍മ്മിത ഉല്പന്നത്തില്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്റെ പങ്കിന് ആനുപാതിക വില റബ്ബറിനും നിജപ്പെടുത്തണം (ഏകദേശം 40%). അപ്രകാരമായാല്‍ റബ്ബര്‍വിലയും ടയര്‍വിലയും തമ്മില്‍ ഒരു അനുപാതം ഉണ്ടാവും.
  നമുക്കുമുണ്ട് പരിഹാരങ്ങള്
  പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡാണ്. കള്ളക്കണക്കുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് നന്നായാല്‍ ബാക്കി എല്ലാം നന്നാവും.
  അധ്വാനം മൂലധനമാക്കണം
  നാണയപ്പെരുപ്പത്തിന് ആനുപാതികമായി റബ്ബര്‍ വില കിട്ടിയാല്‍ സ്വയം ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സ്വയം ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൗജന്യ സേവനമല്ല അതിനും കൂലി കണക്കാക്കണം. 1983 മുതല്‍ 2015 വരെ നാണയപ്പെരുപ്പം കാരണം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം മുപ്പത്തിയൊന്നിരട്ടിയായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. അതാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കില്‍ ഒരു കിലോ റബ്ബറിന് ഇപ്പോള്‍ 525 രൂപ കിട്ടണം. നിര്‍മ്മിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നാണയപ്പെരുപ്പത്തിനൊത്ത് വില ഉയരുന്നു. അസംസ്കൃത റബ്ബറിന് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല.

 2. കേരളഫാര്‍മര്‍ on

  ഗുണം കൂടട്ടെ, പണവും കൂടും
  ഗുണം കൂട്ടിയാലും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നാലും അഞ്ചും രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആഭ്യന്തരവിപണിയില്‍ വളരെ കൂടുതലാണ്. ശരിയായ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഭാവം ഐഎസ്എസ് എന്നും തരം തിരിക്കാത്തത് എന്നും ആണ് കൂടുതല്‍ കര്‍ഷകരും വില്‍ക്കുന്നത്. ഗ്രീന്‍ബുക്ക് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് ഡീലര്‍മാര്‍ റബ്ബര്‍ഷീറ്റുകള്‍ വാങ്ങാറില്ല. താണഗ്രേഡില്‍ വാങ്ങി ഉയര്‍ന്ന ഗ്രേഡില്‍ വില്ക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരേ തരം ഷീറ്റുകള്‍ വിവിധ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തഗ്രേഡുകളായിട്ടാണ് വിപണനം നടക്കുന്നത്. മെച്ചപ്പെട്ട ഷീറ്റ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്കുവരെ പ്രയോജനം ലഭിക്കണം.
  പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വേണം
  റബ്ബര്‍മരത്തില്‍ കറ ഏത് ദിശയില്‍നിന്ന് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തി ടാപ്പിംഗ് രീതി പരിഷ്കരിക്കട്ടെ. ലാറ്റെക്സെന്നത് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ചോരക്ക് തുല്യമാണ്. ഉത്പാദന വര്‍ദ്ധനയുടെ പേരില്‍ ഗുണനിലവാരം കുറക്കലും, പട്ടമരപ്പ് വരുത്തലും ഒരു പരിഹാരമല്ല. രാസവളങ്ങളും, കള കുമിള്‍ കീടനാശിനികളും ഒഴിവാക്കി ജൈവ വളങ്ങളും തണുപ്പിനും ചൂടിനും അനുസരിച്ച് ടോപ്പിംഗ് ദിനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം നിയന്ത്രിക്കാം.
  ‘മെയ്ക്ക് ഇന് കേരള’
  റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ധനസഹായത്തോടെയും റബ്ബര്‍ ഉത്പാദക സംഘങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച കമ്പനികളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. അത് പൊളിയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് പരിഹരിച്ചാല്‍ മതി മേക്ക് ഇന്‍ കേരളക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
  ഇന്ഷുറന്‌സ് പദ്ധതി
  ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളെല്ലാം ലാഭത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയാണ്. അതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് റബ്ബര്‍ പ്രൊഡ്യൂസര്‍ സൊസൈറ്റികളും ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കളും തമ്മില്‍ ദീര്‍ഘകാല കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട് നല്ല ഗ്രേഡ് ഷീറ്റ് ലഭ്യതയും ന്യായ വിലയും പരിഹാരമായി കണ്ടെത്താം. വിലയിടിവ് വര്‍ദ്ധന എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല.
  കയറ്റുമതി കൂടണം
  2006 ആഗസ്റ്റില്‍ പാല റബ്ബര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി നാലാംതരത്തിന് 92 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ ഷീറ്റ് 2.13 രൂപക്കും ബ്ലോക്ക് റബ്ബര്‍ 2.6 രൂപക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ലാറ്റെക്സ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് നാല്പത് ശതമാനം റബ്ബറേതര വസ്തുക്കളും റബ്ബറായിട്ടാണ്. ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കളികളാണ്. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മാത്രം കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതയും ഉണ്ട്. കയറ്റുമതി ഗ്രേഡ്, തൂക്കം, വില, രാജ്യം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിവേണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്.
  (തുടരും)

 3. കേരളഫാര്‍മര്‍ on

  തടി വില്ക്കാന് നിയന്ത്രണം വേണ്ട
  ശരിയാണ്. റബ്ബര്‍ തടി വില്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്താല്‍ ഉത്പാദനം കുറയും, വില കൂടാന്‍ വഴിയൊരുങ്ങും.
  നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം
  2004-05 മുതല്‍ 2012-13 വരെ 200700 ഹെക്ടറാണ് മറ്റ് കാര്‍ഷിക വിളകളില്‍ നിന്ന് റബ്ബറിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറിയത്. കാരണം മറ്റ് വിളകളെ അപേക്ഷിച്ച് റബ്ബര്‍ കൃഷ ലാഭകരമായിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. റബ്ബര്‍വില ഉയര്‍ന്ന് നിന്ന 2008-09 മുതല്‍ 2012-13 വരെ 53000 ഹെക്ടര്‍ ആവര്‍ത്തനകൃഷിയും നടന്നു. ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിന് റബ്ബര്‍ തികയുന്നില്ല എന്ന്. മറുവശത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് അമിതശേഖരം കുറക്കണമെന്ന്. സത്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതെ തികയും എന്നതാണ്.
  വേണം, ആര്.പി.എസ്സുകളുടെ ഫെഡറേഷന്
  ഓരോ ആര്‍.പി.എസും സ്വതന്ത്രമായിത്തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. മെച്ചപ്പെട്ട ഷീറ്റുകള്‍ സ്വയം നിര്‍മ്മിച്ചും അംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംഭരിച്ചും ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് സ്ഥിരമായ വിലയ്ക്ക് നല്കുവാന്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിടുകയും കാലാകാലങ്ങളില്‍ അത് പരിഷ്കരിക്കുകയും വേണം. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും വേണം.
  ഒരു കര്‍ഷകന്‍ പറയുന്നു
  ൧. റബ്ബറിന്റെ ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് ഉയര്‍ന്നതും താണതുമായ വില നിശ്ചയിക്കുക. ഉദാ- 150 മുതല്‍ 180 രൂപ പ്രതികിലോ നാലാം തരത്തിന്. 150 രൂപയില്‍ താഴേയ്ക്ക് പോകുന്ന രൂപ സെസ്സായി പിരിക്കണം. 180 ന് മുകളില്‍ പോയാല്‍ അത് സബ്സിഡിയായി നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് നല്കണം. ഫോം N2 പ്രകാരം നല്‍കാം. വാറ്റ് തുടരാനും തടസമുണ്ടാവില്ല.
  ൨. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി നാലാം തരത്തിന് മുകളിലുള്ളതായി നിശ്ചയിക്കുക.
  ൩. കോട്ടയം വിലയേക്കാള്‍ താണവിലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്താല്‍ കേന്ദ്രം നികുതി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിലവ്യത്യാസം ആന്റിഡമ്പിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ചുമത്തണം.
  ൪. ഡീലര്‍മാര്‍ വാങ്ങുന്ന ഗ്രേഡിലാണ് വില്ക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണം. കമ്പൂട്ടറൈസ്ഡ് ഗ്രേഡിംഗ് നടപ്പിലാക്കി മെച്ചപ്പെട്ട ഷീറ്റുകള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കാം.
  ൫. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് നിശ്ചിത തൂക്കം റബ്ബര്‍ ആര്‍.പിഎസ് മുഖേന നല്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ വെക്കണം. വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ ഫൈന്‍ ചുമത്തണം.
  ൬. ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പ്രതിമാസം ഉപഭോഗത്തിന് ആനുപാതികമായി നിശ്ചിത തൂക്കം റബ്ബര്‍ വാങ്ങണം എന്ന് നിബന്ധന വെയ്ക്കണം.
  ൭. ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറക്കണം. അതിലേയ്ക്കായി നിര്‍മ്മിത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുക അനിവാര്യമാണ്.
  ൮. ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ പക്കലുള്ള നിര്‍മ്മിത ഉല്പന്ന ശേഖരം പ്രതിമാസ വിപണനവും, സ്റ്റോക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.
  ൯. ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കണം.
  ൧൦. റബ്ബര്‍ തടിയുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയാ ആവര്‍ത്തനകൃഷിയുടെ സബ്സിഡി നിറുത്തലാക്കുക.
  ൧൧. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ കൃഷി രീതികളും റബ്ബര്‍ കൃഷിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണം.
  ൧൨. ഇ.റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ് നടപ്പിലാക്കുക. കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഡീലര്‍മാരും, പ്രൊസസ്സര്‍മാരും, നിര്‍മ്മാതാക്കളും അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതിക്ക് മുന്‍പ് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡോക്കുമെന്റായി സമര്‍പ്പിക്കുക.
  ൧൩. റബ്ബര്‍ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളിലെ ക്രമക്കേട് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ കൃത്യമായ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
  ൧൪. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായ നാണയപ്പെരുപ്പം നിര്‍ണയിക്കുന്ന രീതി പരിഷ്കരിക്കണം. മറ്റ് കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്കും ന്യായവില ലഭിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കണം. ഭക്ഷ്യവിളകൃഷിയെ നശിപ്പിച്ച് റബ്ബര്‍ കൃഷിയിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറേണ്ട ഗതികേടില്‍നിന്ന് കര്‍ഷകരെ രക്ഷിക്കുക. മുതലായവ.


ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: